Mã ủng hộ Người ủng hộ Số tiền (VND) Chi tiết
KMH07107 Thảo Nguyên 200,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH07106 Nhóm NoName 1,000,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH07105 MTQ Dấu tên 100,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH07104 Trí Đức 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH07103 Người thân Vinh 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH07102 MTQ Dấu tên 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH07101 MTQ Dấu tên 250,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH06867 Minh Tâm 300,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH06866 Bạn Đức 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước
KMH06865 MTQ Dấu tên 2,000,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 2 tháng trước