Cập nhật về dự án

1 tuần trước

Vùng nguyên liệu Tràm của Viên Minh

Cập nhật #1

Vùng nguyên liệu Viên Minh đang xây dựng hướng đến chuẩn GACP - WHO và Organic Quốc tế dưới sự hỗ trợ của Dự án BioTrade - Helvetas. Vùng tràm đ...

Đọc tiếp