Tran Manh Linh - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep

Các chiến dịch đã thực hiện

Do Ngoc Kim Ngan - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

300,000 /4,600,000 VND
Tran Hoang Nam - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

250,000 /4,600,000 VND
Nguyen Lam Nhat Minh - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

200,000 /4,600,000 VND
Nham Dat Khanh Toan - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

300,000 /4,600,000 VND
Do Nguyen Khanh Vy - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

200,000 /4,600,000 VND
Nguyen Minh Hoang - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

100,000 /4,600,000 VND
Nguyen Le Yen Khe - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

500,000 /4,600,000 VND
Minh Can - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

100,000 /4,600,000 VND
Pham Toan Anh Dung - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

3,400,000 /4,600,000 VND
Trinh The Minh - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

100,000 /4,600,000 VND
Chau Huynh Nam Phuong - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

100,000 /4,600,000 VND
Do Nhat Vy - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

300,000 /4,600,000 VND
Tran Manh Linh - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep...

Hết hạn vào 15/09/2020

1,100,000 /4,600,000 VND

1,100,000 đ (24%)

4.6 tr đ
6 người ủng hộ
Hết hạn vào 15/09/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
IVYPREP FOR HUMANITY

IVYPREP FOR HUMANITY