Cây cầu ước mơ

Anh Sardong Nguyên, người có hình ảnh cây cầu qua con sông ở Đăk R' Măng trong đầu, rồi ra vở, và giờ là hiện thực. Cộng đồng và anh đã cùng nhau cố gắng huy động mọi nguồn lực sẵn có, và nền móng đấy vững chắc hơn bất kỳ điều gì được đưa từ ngoài vào

Các chiến dịch đã thực hiện

Cây cầu ước mơ

Anh Sardong Nguyên, người có hình ảnh cây cầu qua con sông ở Đăk R' Măng trong đầu, rồi ra vở, và giờ là hiện thực. Cộng đồng và anh đã cùng nhau cố gắng huy động mọi nguồn lực sẵn có, và nền móng đấy vững chắc hơn bất kỳ ...

Còn lại 51 ngày

0 /200,000,000 VND

0 đ (0%)

200 tr đ
0 người ủng hộ
Còn lại 51 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/images/user-avatar.png

Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường


CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyen Bao Ngoc

Nguyen Bao Ngoc